Dosi Indicativa superior a 0,10 mSv en l’aigua de la zona d’abastament de ZS Sant Martí Sesgueioles, que subministra a Sant Martí Sesgueioles

Divendres, 2 de febrer de 2024

Mitjançant els controls de qualitat de l’aigua s’ha detectat un valor de la Dosi Indicativa superior a 0,10 mSv en l’aigua de la zona d’abastament de ZS Sant Martí Sesgueioles, que subministra a Sant Martí Sesgueioles.

El Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s’estableixen els criteris tècnics sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el control i el subministrament, inclou la radioactivitat en l’Annex I part E, i estableix un valor paramètric per a la Dosi Indicativa (DI) de 0,10 mSv.

La Dosi indicativa és un dels paràmetres que mesura l'exposició a radioactivitat, i es defineix com la dosi efectiva compromesa per un any d'ingesta deguda a tots els radionúclids que s'hagin detectat en una font d'abastament d'aigua destinada al consum humà.

D’acord amb la normativa vigent abans esmentada, la definició de valor paramètric per a les substàncies radioactives és diferent a la resta de paràmetres. En relació a les substàncies radioactives, s'entén per valor paramètric el valor de les substàncies radioactives en aigües destinades al consum humà per sobre del qual s'avaluarà si la presència de substàncies radioactives a l'aigua suposa un risc per a la salut humana que exigeix prendre mesures i, si cal, adoptar mesures correctores per millorar la qualitat de l'aigua fins situar-la en un nivell que compleixi els requisits de protecció de la salut humana des del punt de vista de la protecció radiològica.

D’altra banda, el Ministeri de Sanitat estableix al seu document Análisis de los riesgos derivados de la exposición de la población a las sustancias radiactivas en el agua de consumo humano4, que l’aigua és no apta quan hi ha una superació del valor paramètric i no es pugui establir un pla corrector que permeti aconseguir una dosi compromesa efectiva de, com a màxim, 0,10 mSv, en un any de consum.

Atesos els resultats analítics de la Dosi Indicativa detectats i que no es preveu una solució correctora a curt termini, l’aigua d’aquesta zona es qualifica com a no apta per al consum.

La presència de radioactivitat a aquesta zona és d’origen natural. La radioactivitat natural està estretament relacionada amb la presència o absència de roques i sediments que contenen elements radioactius. Les aigües es carreguen d'aquests radionúclids en quantitats que depenen de nombrosos i variats factors. Alguns d’aquests elements radioactius poden afectar la salut per exposicions perllongades en el temps.

Els efectes sobre la salut es relacionen amb diferents tipus de càncer i efectes hereditaris. Aquesta afecció és proporcional a la dosi rebuda, i varia segons zones depenent del tipus de roca present. Qualsevol efecte sobre la salut dels radionúclids a l'aigua potable no serà agut ni immediat. La declaració de no aptitud de l’aigua comporta la restricció del seu ús per a beguda i preparació d’aliments, podent utilitzar-se per a qualsevol altre ús. Per a consultes, podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament

Darrera actualització: 2.02.2024 | 17:05