La convivència al poble

Sant Martí Sesgueioles, vida de poble amb serveis de ciutat.

 

Ordenança de Civisme

Des de l'Ajuntament de Sant Martí es vol insistir en la necessitat d'acomplir un seguit de normes bàsiques de convivència en la via pública per tal de facilitar el benestar de tothom a la vila:

En referència als animals domèstics:

 • Els gossos han d'anar per la via pública lligats i amb collar.
 • Les persones que passegen un gos han de recollir els excrements i dipositar-los a les escombraries.
 • És un dret i un deure de la població el coneixement i el compliment de l'ordenança municipal de tinença d'animals domèstics o de companyia.
 • El pipi can del municipi està ubicat al costat del Parc Nou, al carrer Torrent, per tal de promoure la tinença responsable d’animals, i de mantenir el municipi net.

Avancem cap a l’aposta municipal per la sostenibilitat

L'Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles avança en ferm en el seu compromís per la gestió municipal sostenible. Des del Consistori, que forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, recentment hem incorporat diferents punts de reciclatge al municipi, d'acord amb la política d'estalvi energètic.
 

La mini deixalleria: A la plaça d'Emili Donadeu hi ha instal·lada una mini deixalleria per tal de fomentar el reciclatge dels petits residus. Es tracta d'un contenidor que disposa de 7 dipòsits independents per a l'emmagatzematge de diferents deixalles que habitualment no se sap on abandonar. Concretament, la mini deixalleria de Sant Martí Sesgueioles disposa de bústies per a:

 • Reciclatge de CD i DVD
 • Cartutxos d’impressora
 • Aparells electrònics i elèctrics de petit format
 • Piles i bateries de mòbil
 • Bombetes incandescents i halògenes
 • Bombetes LED i de baix consum
 • Taps de plàstic

Material electrònic i elèctric de petit i mitjà format: L’Ajuntament posa a la disposició del municipi el servei de recollida de material electrònic i elèctric de format petit i mitjà. El material es pot portar a l’Ajuntament o demanar la recollida a domicili, trucant a l’Ajuntament.

Les àrees tancades: Per tal de responsabilitzar les llars de fer bé el triatge d'aquells residus que generen, durant l'estiu de l'any 2018 es va implamentar el sistema de reciclatge en àrees tancades. La gestió és a càrrec del Consell Comarcal de l'Anoia, que és l'organisme que ha instal·lat 5 àrees tancades: 3 a la zona de l'Avinguda Catalunya i 2 a la zona del Parc Vell. Cada casa veïna té adjudicada una àrea, i hi accedeix per tal de dipositar els seus residus. A cada àrea tancada s'hi troben tots els contenidors: orgànic, plàstic, vidre, cartró i oli, roba, piles, bombetes, etc.

La deixalleria municipal és oberta cada dijous; per qualsevol consulta o necessitat cal contactar amb l'Ajuntament trucant al telèfon 93 868 11 22.

En referència al reciclatge de residus:

 • A Sant Martí Sesgueioles hi ha implantat un sistema de recollida selectiva amb àrees tancades, gestionat pel Consell Comarcal de l'Anoia.
 • És un dret i un deure de la població el coneixement i el compliment d’aquesta normativa.
 • Els mobles i trastos vells s'han de deixar a la deixalleria municipal.

Durant l'any 2019 s’han dut a terme revisions d’una sèrie de taxes municipals. Són les següents:

Ordenança General de Subvencions
S’ha creat una nova ordenança per regular les subvencions que dona l’Ajuntament a les diferents entitats que ens demanen col·laboració, mitjançant convenis.

Impost sobre béns immobles
L’Ajuntament ha portat a canvi la modificació del període de pagament de la taxa, és a dir, els obligats tributaris que tinguin domiciliat el pagament del rebut de venciment periòdic gaudiran d’un fraccionament del deute en dos terminis.

Impost sobre construccions, intal·lacions i obres
Aquest any s’han incrementat els beneficis fiscals de concessió potestativa, que són els següents:
Bonificació del 50 per cent quan es tracti d’obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer-hi circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment d’ocupació que ho justifiquin.
Bonificació del 95 per cent quan es tracti d’obres a la rehabilitació de façanes, d’exteriors d’edificis i reparació de teulades.
Bonificació del 75 per cent quan es tracti d’obres destinades a l’activitat agrícola i/o ramadera que el subjecte passiu de l’impost es dediqui a aquesta activitat i cotitzi en el règim especial agrari de la Seguretat Social, en el cas de persones físiques, o en el règim de la Seguretat Social Autònoms, i estigui empadronat al municipi des de com a mínim 2 anys.

Taxa per la prestació de serveis de la piscina municipal
Les tarifes d’aquesta taxa s’han quedat en el mateix import de l’any passat, però s’ha afegit que es poden fer abonaments de 15 dies consecutius, amb els següents imports:

De 4 a 16 anys – 25 euros
De 17 a 64 anys – 45 euros
Majors de 65 anys – 18 euros

Taxa per d’utilització de les sales i equipaments municipals
L’Ajuntament a decidit modificar els imports de les taxes, perquè així siguin més flexibles a l’hora d’utilitzar les sales i equipaments municipals.

• Edifici Polivalent La Fàbrica
· Per ús privatiu: 250,00 euros
· Per ús comercial: 400,00 euros

• Sales petites del edifici polivalent La Fàbrica
· Per ús privatiu: 3 euros/hora
· Per ús comercial: 5 euros/hora
· Per ús de la cuina hi haurà un recàrrec de 10,00 euros.

• Sala polivalent baixos Ajuntament
· Per ús privatiu: 3 euros/hora
· Per ús comercial: 5 euros/hora

La taxa de la utilització de l’edifici polivalent és per una cessió igual o inferior a 4 dies. En el cas d’exposicions, es permetrà pagar en especies, és a dir, amb material que hagi sigut exposat i que com a mínim cobreixi l’import de la taxa, del qual s’ampliarà el temps d’utilització. 

En cada cas, la cessió dels diferents locals quedarà regulat en el corresponent document de cessió que se signarà en el moment de cobrament de la taxa.
 

Darrera actualització: 15.09.2020 | 12:57
Darrera actualització: 15.09.2020 | 12:57