Ordenances Fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatius i de serveis de l'Ajuntament en l'any 2020.

Consulteu-les aquí o en els documents adjunts.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 12.06.2020 | 07:47

Documents

OF1. Orendenança fiscal reguladora de contribucions especials
127.31KB
OF. Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal
398.51KB
OF2. Impost sobre béns immobles
198.51KB
OF3. Imposst sobre vehicles de tracció mecànica
196.58KB
OF4. Impost sobre construccions installacions i obres
162.08KB
OF5. Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
304.38KB
OF6. Taxes per la prestació del servei de gestió de residus municipals
98.48KB
OF13. Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal 2020
148.69KB
OF12. Taxa per entrada de vehicles
133.85KB
OF11. Taxa per ocupacions del subsol, el sol i la volada de la via pública
184.42KB
OF10. Taxa per la ocupació de terrenys ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucretiva
136.74KB
OF9. Taxa per la instl.lacio de quioscos en la via pública
150.4KB
OF8. Taxa per prestació de serveis de cementiris
156.07KB
OF7. Taxa pel servei de clavegueram
106.68KB
OF14. Taxa de subministrament aigua
167.87KB
OF15. Impost sobre activitats econòmiques
120.25KB
OF17. taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa
143.79KB
OF16. Taxa per expedició de documents administratius
139.46KB
OF18. Taxa per ocupació de terrenys ús públic amb mercaderies materials de contrucció
182.03KB
OF19. Taxa per aprofitaments especials del domini públic a favor empreses explotadores de serveis de subministraments interès general
181.88KB
OF20 Ordenança municipal de camins i vies rurals
132.13KB
OF22. Taxa per aprofitament especial amb motiu de celebracio civil de casaments
123.19KB
OF23 Ordenança municipal taxa per utilitzacio de sales equipaments municipals
130.66KB
Ordenança municipal de tinença animals
210.32KB
Darrera actualització: 12.06.2020 | 07:47