Publicat l'anunci sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança del paisatge urbà de Sant Martí Sesgueioles

Dimarts, 22 de novembre de 2022

L’Anunci d’aprovació inicial comença el 22/11/2021 i finalitza el 4/01/2023 (30 dies hàbils), esdevindrà definitiu si no es presenten al·legacions ni reclamacions.

El ple de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles va acordar, entre altres assumptes, l’aprovació inicial de l’ordenança del paisatge urbà de Sant Martí Sesgueioles.

Aprovada per ple, l'expedient es sotmet als tràmits d’informació pública i audiència, per un termini de trenta dies hàbils, per tal que tothom qui ho desitgi pugui formular al·legacions, reclamacions o suggeriments que s’estimin adients. A aquests efectes es publicaran els corresponents anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació.

L’expedient complert està a disposició dels interessats a les dependències de l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ubicades a la Plaça Ajuntament, s/n, de Sant Martí Sesgueioles, de dilluns a divendres, en horari de 9 a 14 hores. L’acord adoptat inicialment esdevindrà definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en el període d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior acord.

Darrera actualització: 22.11.2022 | 09:20